Procedura recenzyjna

Artykuły naukowe w Ex Nihilo podlegają procedurze recenzyjnej składającej się z kilku etapów. 

  1. Wstępna akceptacja Kolegium Redakcyjnego, które decyduje o skierowaniu artykułu do recenzji naukowej i zbiera ewentualny spis poprawek, których wprowadzenie jest konieczne do przyjęcia tekstu do druku.
  2. Recenzja naukowa. Artykuły podlegają podwójnej recenzji naukowej: pierwszym recenzentem jest ekspert z danej dziedziny. Przez wzgląd na specjalizację pisma najczęściej jest to pracownik Instytutu Religioznawstwa, w stopniu co najmniej doktora. Drugim recenzentem jest recenzent tomu, jest to samodzielny pracownik naukowy. Recenzja jest "podwójnie ślepa" co oznacza że autor nie zostaje powiadomiony o personaliach recenzenta a recenzent ocenia tekst odarty z informacji o tożsamości autora. Powinnością Autora jest dostosowanie się do wymogów recenzentów, wprowadzając ewentualne poprawki lub wyjaśniając zaistniałe wątpliwości.
  3. Redakcja naukowa. Artykuł podlega weryfikacji naukowej, sprawdzana jest rzetelność źródeł, cytowań oraz wprowadzonych poprawek. Powinnością Autora jest współpraca z Redaktorem w celu przygotowania artykułu do druku.
  4. W przypadku tekstów anglojęzycznych artykuł podlega dodatkowo adjustacji językowej.  

Artykuł może zostać odrzucony na każdym etapie postępowania recenzyjnego.  

Oprócz artykułów naukowych w Periodyku Młodych Religioznawców publikujemy recenzje, które podlegają pierwszemu i trzeciemu etapowi recenzji (czyli są weryfikowane przez Kolegium Redakcyjne a następnie redagowane) i wywiady (które podlegają pierwszemu i trzeciemu etapowi recenzji).